1. Oficiální název
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace byla zřízena na základě Zřizovací listiny ze dne 17.12.1993 s účinností od 1.1.1994.Hlavním účelem je výkon činnosti základní školy, základní umělecké školy (hudebního oboru) a školní družiny.Zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00
3. Organizační struktura:

 

 

4. Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa: Husova 349/19, Ústí nad Labem, 400 07Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Husova 349/19, Ústí nad Labem, 400 07Úřední hodiny: pondělí – pátek 7:30 – 14:30Telefonní čísla:

ZŠ a ZUŠ sekretariát 475 503 178
ZŠ sekretariát 601 570 992
ZŠ ředitelna 601 570 993
ZUŠ 601 570 994
ŠD 727 902 621
Fax:   475 503 178

Adresa internetové schránky: www.zsazus-husova.cz

Adresa e-podatelny:  zsazus_ul@iol.cz

ID datové schránky: mf3u6ye

5. Případné platby lze poukázat:
  č. ú. 0882262319/0800 (Česká spořitelna)
6. IČ:
44553331
7. DIČ:
CZ 44553331subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
  Školní vzdělávací program Škola rytmu života
  Školní řád (Směrnice č. 5) s přílohamihttp://www.zsazus-husova.cz/?page_id=23
  Výroční zprávyhttp://www.zsazus-husova.cz/?page_id=23
  Vnitřní předpisy školy (směrnice) – k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách
  Zřizovací listina – k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách
8.2 Rozpočet:
  Rozpis finančního plánu 2015
  Účetní výkazy 2015
9. Poskytování informací
  Pro získání potřebných informace kontaktujte školu nebo e-podatelnuhttp://www.zsazus-husova.cz/?page_id=859
10. Příjem žádostí
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • E-mailem
  • Telefonicky

http://www.zsazus-husova.cz/?page_id=859

http://www.zsazus-husova.cz/?page_id=23

11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona 400/2005 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a sportu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.
12. Formuláře http://www.zsazus-husova.cz/?page_id=23
  Přihlášení do ZŠ
  Odhlášení ze ZŠ
  Přeřazení žáka
  Osobní list žák (a/yně)
  Uvolnění z vyučování
  Souhlas s plaveckým výcvikem
  Žádost o pokračování v základním vzdělávání
  Přihlášení do ZUŠ
  Odhlášení ze ZUŠ
  Uvolnění z předmětu ZUŠ
  Žádost školné ZUŠ
13. Návody pro řešení životních situací
  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Nejdůležitější předpisy
  http://www.msmt.cz/dokumenty
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokumenty-15
  Zákoník práce
  Zákon o archivnictví
  Zákon o správním řízení
  Občanský zákoník
  Zákon o rodině
  Zákon o zadávání veřejných zakázek
  Zákon o účetnictví
  Zákon o finanční kontrole
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
   Vnitřní předpisy školy (směrnice) – k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách
15. Úhrady za poskytování informací
  Směrnice o poskytování informací     Sazebník úhrad za poskytování informací

druh nákladů

jednotka

cena v Kč za jednotku

1 černobílá kopie jednostranná

A3

 3,-
2 černobílá kopie jednostranná

A4

 2,-
3 barevná kopie jednostranná

A3

 7,-
4 barevná kopie jednostranná

A4

 5,-
5 kopie na CD

1 ks

50,-

6 kopie do elektronického záznamu

1 oskenovaná strana

 10,-
7 poštovné a jiné poplatky (balné)

1 zásilka

dle platných tarifů

8 nahlížení do dokumentů

bezplatně

9 rozsáhlé vyhledávání 1 hodina (*) 140,-
10 opis vysvědčení

100,-

(*) za každou další započatou hodinu přesahující první hodinu

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada

poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady

nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Licenční smlouvy
  Výhradní licence nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

http://www.zsazus-husova.cz/?page_id=23

Vedení školy:

Ředitelka: Mgr. Jaroslava Pšeničková

Zástupce ředitele: Mgr. Karel Chlapec

Důležité funkce:

Výchovný poradce: Mgr. Věra Vlková

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Kučerová

Učitelka pověřená vedením ZUŠ: Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Vychovatelka pověřená vedením ŠD: Lucie Stejskalová

 

1.

Uložit

Uložit

 

Uložit

Uložit

Uložit

Přidal(a): Petr Ploner 4. Červen. 2016