Provoz základních škol
 Je povolena osobní přítomnost:
dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující
se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků
na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu
pro prezenčně vzdělávané žáky.
 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)
do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020